PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROKU 2016

ZÍSKANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJOV - ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV.

 

Rok 2016 bol pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Dolnom Kubíne úspešným rokom aj v oblasti zapájania sa do grantových programov a následným vypracovaním projektov – aktivít, zamerané pre skvalitnenie poskytovaných služieb. Touto cestou sa chceme poďakovať tým, ktorí finančnými prostriedkami (grantmi) naše projekty podporili. Sú to:

NADÁCIA TESCO  -  program „Vy rozhodujete, my pomáhame.“

Nadácia TESCO podporila realizáciu

„Zdravotno-relaxačného prístrešku pre seniorov“ poskytnutím finančného grantu.

NADÁCIA SPP      –     grantový program OPORA,

zameraný na podporu tvorby a realizácie

individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti. Tento projekt (aktivitu) sme uskutočnili vďaka podpore NADÁCIE SPP.

NADÁCIA ORANGE  - grantový program „DARUJTE VIANOCE 2016.“ 

Tento projekt sme uskutočnili vďaka programu Darujte Vianoce 2016 Nadácie Orange.

 

                                                     

                                             Ďakujeme.