Plán financovania sociálnych služieb na rok 2017

 

 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 19. decembra 2016 schválilo rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2016.

V zmysle 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli pre našu organizáciu stanovené záväzné ukazovatele a limity rozpočtu na rok 2017.

Skratky:   BV – bežné výdavky

                KV – kapitálové výdavky

Počet zamestnancov v ZPS a DSS Dolný Kubín : 65

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2016